ZÁKLADNÁ ŠKOLA - ŠKOLSKÁ 2 MICHALOVCE - V. ZŠ

História školy

Podľa starých kroník je zmienka o tom, že na Stráňanoch bola škola už pred rokom 1945. Počas 2.svetovej vojny bola úplne vyrabovaná. Za pomoci obyvateľov sa podarilo 15. októbra 1945 školu obnoviť. Jej riaditeľom bol V. Zvada. V škole pôsobili učitelia M. Vojčíková, J. Mikláš a V. Zvada. Celkovo mali 66 žiakov.

Postupne sa škola rozrastala počtom žiakov i učiteľov. Keďže priestorov bolo málo, začala sa stavať nová škola. V školskom roku 1965/1966 sa presťahovala do nových priestorov. Do školy prichádzali deti aj z okolitých obcí. V tom istom roku sa začala písať aj história ľadového hokeja na škole vďaka víťazstvu žiakov V.ZDŠ v okresnom kole hokejového turnaja žiakov základných škôl. Po 25 rokov sa opäť stavalo a vybudoval sa nový pavilón, ktorý sa dal do užívania 5. októbra 1990. Výstavba bola ukončená spojovacou chodbou k jednotlivým pavilónom. Od školskom roku 2005/2006 v športových triedach so zameraním na ľadový hokej pribudlo plávanie.

Súčasnosť

ZŠ, Školská 2, Michalovce je plnoorganizovaná. Poskytuje vzdelanie zabezpečujúce rozumovú výchovu v zmysle základného poznania a v súlade so zásadami vlastenectva, humanity, demokracie. Poskytuje mravnú, estetickú, pracovnú, zdravotnú, telesnú a environmentálnu výchovu žiakov.

Zámerom školy je v súvislosti s požiadavkami ŠVP implementovať do výchovy a vzdelávania nové metódy a formy práce, ktoré budú rozvíjať kľúčové kompetencie.

Chceme pokračovať v premene školy na tvorivo-humanistickú. Vychovávať dobrých a múdrych ľudí. Podporovať žiakov s nadaním vo všetkých oblastiach ( šport, prírodné a humanitné vedy, rétorika, cudzie jazyky, umenie). Vytvárať podmienky na výchovu a vzdelávanie so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Posilňovať medzipredmetové vzťahy, využívať prierezové témy s ohľadom na najnovšie poznatky, ktoré nastoľuje súčasný vedecko-techický, hospodársky, sociálny a kultúrny rozvoj spoločnosti.

Cieľom začlenenia poznatkov z telesnej výchovy a športu pre žiakov tried so športovou prípravou je, aby absolventi týchto tried mali nadštandardné poznatky z hore uvedených oblastí. Aby sme si uvedomili tento cieľ, mali by sme poznať i úlohu "športových tried" a ciele športovej prípravy ako povinného predmetu. Povinný vyučovací predmet športová príprava so zameraním na hokej a plávanie je špecifický svojím upriamením na cieľavedomé telesné, funkčné pohybové zdokonaľovanie detí pre daný šport. Prispieva k zvyšovaniu telesnej zdatnosti a športovej výkonnosti. Formuje kladný, aktívny vzťah k vybranému športu a prostredníctvom neho k všetkým pohybovým aktivitám. Cieľom športovej prípravy je rozvíjať schopnosti talentovanej mládeže a vychovávať z nej aktívnych športovcov. "Športové triedy" by mali prispievať k intelektuálnemu, psychickému, sociálnemu a morálnemu rozvoju osobnosti žiaka - športovca.